BLOG

Interpretacja ogólna w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów: czas pracy vs. stała część wynagrodzenia jako honorarium

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z września 2020r. dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów znalazło się potwierdzenie, iż ustawa PIT nie reguluje zasad ustalania honorarium, gdyż pozostaje to poza zakresem regulacji tej ustawy, natomiast w świetle orzecznictwa nie budzi wątpliwości, że dla możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o pracę zawieranej z twórcą […]

Opublikowane13 października, 2020

RODO a PSD2 – najnowsze wytyczne dla sektora FinTech!

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, czyli tzw. dyrektywa PSD2, to unijna dyrektywa, która dotyczy usług płatniczych. Głównym jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa a także zapobieganie […]

Opublikowane13 października, 2020

Zmiany w delegowaniu pracowników – wyższe koszty i nowe obowiązki dla firm

Z dniem 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne i wdrażają zapisy dyrektywy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą […]

Opublikowane8 września, 2020

Praca zdalna a RODO

Praca zdalna niesie za sobą wiele korzyści, ale i zagrożeń. Także związanych z ochroną danych osobowych. Po pierwsze ta nowa dla obu stron stosunku pracy sytuacja może wywołać konieczność pozyskania przez pracodawcę nowych informacji o pracowniku, które mogą stanowić jego dane osobowe oraz wkraczać w strefę jego prywatności. Na przykład pracodawca ma prawo, a wręcz […]

Opublikowane8 września, 2020

Praca zdalna – aktualny stan prawny po 5 września 2020r.

Praca zdalna została po raz pierwszy uregulowana w naszym prawodawstwie w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jego podstawie, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej – jeżeli taki uważa, iż […]

Opublikowane8 września, 2020