KONSTYTUCJA DLA BIZNESU II

W drugim artykule dotyczącym pakietu ustaw Konstytucja dla biznesu zostanie omówiona kwestia zasady przyjaznej interpretacji przepisów, która znajduje zastosowanie na gruncie Ustawy prawo przedsiębiorców i instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uregulowana w Ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorców.

ZASADA PRZYJAZNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW

Jedną z głównych zasad, która ma zastosowanie w wypadku postępowania przed organem, którego przedmiotem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku np. kary pieniężnej  bądź ograniczenie lub odebranie uprawnień np. odebranie koncesji, a w danej sprawie zachodzą wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te rozstrzygane są na korzyść przedsiębiorcy. Jedynym wyłączeniem zasady przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) jest sytuacja, w której sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ (art. 11 ustawy prawo przedsiębiorców) .

Wskazana zasada znajdzie zastosowanie tylko w przypadkach, gdy przepisy pozostawiają tak zwany luz interpretacyjny, wywołując przy tym wątpliwości co do zakresu treści tego przepisu. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów będzie miała szczególną doniosłość w takich postępowaniach, w których na przedsiębiorcę ma być nałożony obowiązek lub ma być mu odebrane uprawnienie, lub ma być mu wymierzona kara. W takich postępowaniach dochodzi bowiem do bezpośredniego bądź pośredniego ograniczenia sfery praw lub wolności przedsiębiorcy.

USTAWA O RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Artykuł 16 ustawy prawo przedsiębiorców stanowi, że na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorców wejdzie w życie razem z ustawą prawo dla przedsiębiorców tj. 01 marca tego roku.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stał na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, na sześcioletnią kadencję i w tym czasie będzie aktywnie podejmował działania na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców. Na pierwszą kadencję zostanie powołany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik będzie się zajmował takimi sprawami jak opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, występowanie z wioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, występowanie o rozstrzyganie rozbieżności w wykładni prawa lub o wydanie objaśnień prawnych czy informowanie właściwych organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponad to Rzecznik będzie posiadał również kompetencje o charakterze interwencyjnym. Będzie on miał możliwość żądania od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielania informacji lub udostępniania akt i dokumentów. Będzie także wyposażony w prawo do zwrócenia się o wszczęcie postepowania administracyjnego, wnoszenia skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi. Rzecznik będzie również pomagał w organizacji mediacji pomiędzy mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami a organem administracji.

Pomoc w wykonywaniu zadań Rzecznika ma zapewnić powołane w tym celu Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Lilianna Niewczas

asystent prawny