BLOG

Zwrot opłaty za Ubera w przypadku spóźnionego autobusu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w dniu 22 października 2019 r., wydał wyrok w sprawie o sygn. akt VI C 835/19 22, nakazując przewoźnikowi obsługującemu komunikację miejską w Warszawie, zwrot kosztów podróży z wykorzystaniem Ubera. Cała sprawa została zainicjowana przez Tymona Radzika, który w dniu 6 września 2017 r. korzystał z komunikacji miejskiej w […]

OpublikowaneListopad 8, 2019

Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz. 5 znaki mylące

Znaki zawierające oznaczenia mylące czyli takie, które wprowadzają odbiorcę w błąd co do charakteru, właściwości lub pochodzenia towaru. Przepisy ustawy wyszczególniają tę kwestię do wyrobów alkoholowych oraz na znaki towarowe zawierające oznaczenie geograficzne co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi. które mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego […]

OpublikowaneListopad 5, 2019

Pierwsza kara Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny

Decyzją z dnia 18 października 2019 r. (https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 40 000 zł na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. W dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. przeprowadzona była kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakresem kontroli objęty był sposób przetwarzania danych przez Burmistrza […]

OpublikowaneListopad 4, 2019

Zasady reklamy dla wyrobów medycznych mają być takie same jak dla leków – czy influencerzy będą mogli je reklamować?

W dniu 11 października 2019 r. został opublikowany projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/pr…/12326000/katalog/12633758…), w którym zasady ich reklamowania zostały zbliżone do zasad reklamowania leków. Ustawa ta stanowi próbę uporządkowania zasad dotyczących wyrobów medycznych i zwiększenia gwarancji ich jakości. Aktualnie, w obrocie prawnym, przepisy w zasadzie nie regulują kwestii prowadzenia reklamy wyrobów medycznych, co z […]

OpublikowanePaździernik 28, 2019

Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz.4 znaki zawierające symbole RP albo obcego kraju bądź organizacji międzynarodowej oraz oznaczenia urzędowo znane.

W kolejnym artykule kompleksowo przedstawimy Państwu przepisy dotyczące znaków, które dla zarejestrowania wymagają, aby zgłaszający wykazał, że jest uprawiony do ich używania do podstawie wymaganego zezwolenia. Co ciekawe w 2015 roku nowelizacja zliberalizowała tę przeszkodę rejestracji. Przed zmianami obowiązkiem zezwoleń były objęte również nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości oraz nazwa lub skrót […]

OpublikowanePaździernik 25, 2019