Ceny transferowe – obowiązek sprawozdawczy (interpelacja), powiadomienie CBC, formularz CIT/TP

Na początku dobra wiadomość – przypominamy, iż zgodnie z najnowszą informacją udzieloną w odpowiedzi na interpelację poselską z maja 2017 roku, podatnik,który sporządzał dokumentację za rok 2016 r., a który w nowym brzmieniu przepisów nie spełnia zarówno przesłanki wskazanej w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (jego przychody lub kosztyw rozumieniu przepisów o rachunkowości w 2016 r. nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro), jak i żadnej innej z przesłanek wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3updop, nie jest zobowiązany do jej sporządzenia za rok 2017.

Jednocześnie podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych, są zobowiązane do określonych działań związanych z raportem CBCR i formularzem CIT/TP:

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadza formularz CIT/TP wprowadzono uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Z całym rozporządzeniem można zapoznać się tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1
  2. Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, ma obowiązek powiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że

    a) jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648, zwaną dalej: ustawą) albo
    b) wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

    Powiadomienia składa się najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego art. 103 ust. 4 ustawy, tj. najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego. Na stronie http://bit.ly/2wKowN9 opublikowano roboczą wersję powiadomienia CBC-R wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Ministerstwa Finansów: http://bit.ly/2gOWPcK.

Agnieszka Zamaro – Wiśniewska
biegły rewident

Rafał Malujda
radca prawny