CeRBeR / AML i biała lista podatników

W ostatnim czasie prawodawca wprowadził nowe obowiązki, związane z identyfikacją podmiotów / podatników na potrzeby procesów podatkowych i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Zajmiemy się nimi w poniższym artykule!

I. Beneficjenci rzeczywiści – CeRBeR i AML

Z dniem 13 października 2019 r., na podstawie art. 194 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), [dalej jako: ,,Ustawa AML”] utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzony w formie systemu teleinformatycznego, który prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 56 Ustawy o przeciwdziałaniu).

Podmiotami, które są zobowiązane do przekazywania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych i aktualizowania tych informacji są (art. 58 Ustawy AML):

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Od 1 marca 2020 roku do powyższego katalogu zostaną dodane proste spółki akcyjne.

Zgodnie z art. 59 Ustawy AML, informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

 1. dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58:
 1. nazwę (firmę),
 2. formę organizacyjną,
 3. siedzibę,
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. NIP;
 1. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58:
 1. imię i nazwisko,
 2. obywatelstwo,
 3. państwo zamieszkania,
 4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Procedurę zgłaszania informacji do Rejestru normuje art. 61 Ustawy AML:

 1. Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki wymienionej w art. 58.
 2. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 4. Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

Niewywiązanie się spółek, o których mowa w 58 Ustawy AML, z obowiązku przekazania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych, może skutkować nałożeniem na te podmioty kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł (art. 153 ust. 1 Ustawy AML).

Masz pytania? Pisz: biuro@malujda.pl

II. Biała lista podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 roku został utworzony wykaz informacji o podatnikach VAT, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formie systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), [dalej jako: ,,UVAT”], wykaz obejmuje podmioty:

 1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Ponadto, dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 96b ust. 9 UVAT).

Wykaz zawiera następujące dane:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 2. numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

2a. status podmiotu: (art. 96b ust. 1 UVAT);

 1. numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 2. numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 4. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 5. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 6. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 7. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 8. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 9. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 10. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 11. numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Sankcje za korzystanie z rachunku bankowego spoza białej listy: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow#1

Masz pytania? Pisz: biuro@malujda.pl