Estoński CIT czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Estoński CIT to propozycja rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, wzorowany na rozwiązaniach wprowadzonych w Estonii, gdzie powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z transferem zysków ze spółki. Jako zalety podawana jest prostota i przyjazność dla podatnika wyrażająca się w uproszczeniach takich jak np. minimalizacja ewidencji podatkowej czy brak konieczności wprowadzania specjalnych zasad regulujących przenoszenie strat na kolejne lata.

Obecny schemat opodatkowania CIT polega na opodatkowaniu dochodów w momencie ich powstania. Wybór opodatkowania metodą estońską ma być skorelowany z nałożeniem podatku w momencie wypłaty zysku, co ma wpływać na jego proinwestycyjny charakter, wzrost kapitału własnego firmy, poprawę płynności i zdolności kredytowej.

Zgodnie z założeniami mnisterstwa finansów nowy model opodatkowania ma być skierowany do sektora MŚP – spółek o prostej strukturze kapitałowej skłonnych do inwestowania zysków we własny rozwój, a jednocześnie mających ograniczony dostęp do zasobów.

Przewidywane wejście w życie rozwiązań planowane jest na początek 2021r.

Rozwiązanie kierowane jest do podatnika – rezydenta RP (siedziba lub zarząd na terytorium Polski), który spełnia łącznie warunki:

Z regulacji wykluczono: przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, podatników uzyskujących dochody z działalności prowadzonej na terenie SSE lub w Polskiej Strefie Inwestycji, podatników w stanie upadłości lub likwidacji, a także (czasowo) podatników podlegających podzieleniu, wydzieleniu, wnoszących do innego podmiotu wkłady niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Nowy model podatkowy zakłada dwa rozwiązania:

Opcja I – rozwiązanie wzorowanie na systemie estońskim wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ten wariant został uregulowany w osobnym rodziale 6b Ustawy o CIT.

Główne założenia to:

Znowelizowany art. 15 ustawy o CIT zakłada zapis, że kwota odpisu na fundusz stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa UE dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, o której podatnik zobowiązany jest informować właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy publicznej. Skorzystanie z opcji funduszu inwestycyjnego, w odróżnieniu od opcji I, nie będzie stanowić przeszkody w korzystaniu z innych ulg na gruncie ustawy o CIT.

 

Link do projektu ustawy:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=643

Ankieta sprawdzająca możliwość skorzystania z estońskiego CITu na stronie rządowej:

https://www.podatki.gov.pl/estonski-cit/

Pytania i odpowiedzi opublikowane przez ministerstwo:

https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/faq-estonski-cit/