„Jedno okienko” usprawnione

Dnia 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawodawca w drodze wspomnianego aktu prawnego postanowił usprawnić funkcjonowanie zasady ?jednego okienka?, poprzez wprowadzenie regulacji ograniczających formalności, które zobowiązany był dopełnić podmiot podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Ustawodawca postanowił wykreślić i zmienić przepisy Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczące obowiązku podmiotu rejestrowanego do złożenia wraz z wnioskiem o rejestrację osobnego formularza z wnioskiem do właściwych organów w celu nadania numeru NIP oraz numeru REGON. Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, Sąd Rejestrowy przesyłał złożone wnioski odpowiednim organom w celu nadania stosownych numerów. Nowe przepisy likwidują obowiązek składania wniosków o nadanie powyższych numerów, albowiem w nowym stanie prawnym wpis podmiotu polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Nadanie natomiast numeru NIP oraz REGON będzie dokonywane automatycznie, zaś organy nadające powyższe numery będą informowały Sąd o ich treści, które podlegać będą automatycznemu ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. Spółki kapitałowe w organizacji oraz stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne organizacje pożytku publicznego, będą obowiązane we wniosku o wpis zamieścić informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że zgłaszają je do rejestru.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną opisywaną nowelizacją jest zmiana w zakresie obowiązku ujawniania przez przedsiębiorcę podlegającemu wpisowi w rejestrze przedsiębiorców przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dotychczas podmioty podlegające rejestracji wypełniały niezliczone ilości formularzy, ujawniając wszystkie rodzaje działalności gospodarczej które będą prowadzić, w myśl zasady ?lepiej więcej niż mniej?, aczkolwiek wiązało się to z faktem, że w KRS ujawnione były wszystkie rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza ograniczenie, polegające na tym, iż ujawnieniu w rejestrze podlegać będzie dziesięć rodzajów działalności gospodarczej wg PKD, z obowiązkiem oznaczenia przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej podmiotu. Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż powyższe ograniczenie nałożone przez nowelizację, nie oznacza, że podmiot nie będzie mógł wykonywać innej działalności poza wskazanej w rejestrze przedsiębiorców, a jedynie dziesięć rodzajów przedmiotów działalności gospodarczej będzie ujawnionych w rejestrze, pozostałe przedmioty działalności gospodarczej mogą być wskazane w akcie stanowiącym podmiotu (umowie spółki, statucie), a ponadto jest on jawny i zamieszczony w aktach rejestrowych podmiotu, z którymi może zapoznać się każdy.

Ustawodawca w nowelizacji wprowadził również dwustopniową kontrolę faktycznego istnienia podmiotu podlegającemu wpisowi, albowiem po pierwsze, sąd rejestrowy, podobnie jak dotychczas będzie zobowiązany do badania prawdziwości siedziby podmiotu, jeśli poweźmie w powyższym zakresie uzasadnione wątpliwości, jak również zobowiązał sąd rejestrowy do badania, czy siedziba i adres podmiotu są prawdziwe, o ile ma w tym zakresie uzasadnione wątpliwości. Po drugie natomiast, ustawa wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wprowadzając uprawnienie naczelnika urzędu skarbowego do uchylenia z urzędu w drodze decyzji numeru NIP, jeżeli podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Dokonywane przez Ustawodawcę zmiany należy ocenić pozytywnie, albowiem usprawniają one przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi i ograniczają jednocześnie formalności związane z dokonywaniem rejestracji podmiotów. Przedsiębiorcy na skutek nowelizacji nie będą musieli wypełniać dodatkowych formularzy, których ilość podczas rejestracji jest obszerna.

Jacek Mozołowski, Rafał Malujda – Kancelaria Radcy Prawnego