Konwencja o cyberprzestępczości – nowe przepisy

4 listopada opublikowano ustawę z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzoną w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

oraz ustawą z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. Akty wejdą w życie 19 listopada.

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów w zakresie podejścia do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych ? definicji czynów zabronionych i norm dotyczącyh współpracy międzypaństwowej w ich ściganiu. Z uwagi na fakt, iż stronami Konwencji jest już 41 państw, a podpisało ją dalszych 10 państw, Konwencja stanowić będzie najefektywniejsze
narzędzie międzynarodowej ochrony wszystkich podmiotów, które wykorzystują technologie komputerowe lub w stosunku do których technologie te umożliwiają lub ułatwiają popełnienie przestępstw.

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji przyczyni się do wzmocnienia już istniejących w prawie krajowym mechanizmów mających na celu zapobieganie szeroko rozumianej cyberprzestępczości, a tym samym do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania i zwalczania tego zjawiska.

Konwencja dotyczy następujących przestępstw:
– nielegalnego dostępu do całości lub części systemu informatycznego,
– nielegalnego przechwytywania danych,
– naruszania integralności danych informatycznych,
– naruszania integralności systemu,
– niewłaściwego wykorzystania urządzeń, w tym programów komputerowych, w celu popełnienia przestępstw przewidzianych w Konwencji,
– fałszerstw komputerowych ? wprowadzania lub dokonywania zmian, wykasowywania lub usuwania danych informatycznych, w wyniku czego powstają dane nieautentyczne, które mają być uznane lub wykorzystane w celach zgodnych z prawem jako autentyczne,
– oszustw komputerowych,
– komercyjnego naruszania praw autorskich,
– szereg zachowań związanych z pornografią dziecięcą i łączących się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rafał Malujda
Radca Prawny