Nowelizacja Ordynacji podatkowej

27 listopada weszła w życie znowelizowana Ordynacja podatkowa, wprowadza ona  zmiany, w dotychczas obowiązujących przepisach, w zakresie dowodów w postępowaniu podatkowym, wyłączenia stosowania przepisów tajemnicy skarbowej i zaświadczeń.

DOWODY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

Nowelizacja wprowadziła, do istniejącego wcześniej otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym, dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta nie ma wpływu na toczące się już postępowania.

WYŁĄCZENIE STOSOWANIA PRZEPISÓW O TAJEMNICY SKARBOWEJ

Nowe przepisy przewidują wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

3)   zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

 ZAŚWIADCZENIA

Jednocześnie wskazano, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenia we wskazanym wyżej zakresie.

Zaświadczenia będą wydawane zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu.

Przepisy nie wprowadzają warunków podmiotowych bycia kontrahentem podatnika. Kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Wydanie przedmiotowego zaświadczenia będzie podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Celem wprowadzenia wyżej wskazanych przepisów jest ochrona podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów oraz umożliwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta.

Przy wydawaniu przedmiotowych zaświadczeń nie przewiduje się trybu umożliwiającego podważenie informacji organu podatkowego, na podstawie której udostępniono informacje kontrahentom, gdyż organ podatkowy wydaje zaświadczenie potwierdzające określone fakty.

 

Lilianna Niewczas

asystent prawny