Praca zdalna – aktualny stan prawny po 5 września 2020r.

Praca zdalna została po raz pierwszy uregulowana w naszym prawodawstwie w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jego podstawie, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej – jeżeli taki uważa, iż będzie to działanie przeciwdziałające COVID-19. Pierwotnie przepisy te obowiązywały do dnia 5 września 2020r. Zmiana, wynikająca z art. 4 pkt 1 oraz art. 13 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1423), przedłużyła ten okres. Obecnie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przytoczony przepis wszedł w życie z dniem 5 września 2020 roku. Osobno toczą się prace mające na celu unormowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy – niezależnie od stanu epidemii.