Pracownicze programy emerytalne vs Pracownicze plany kapitałowe: różnice oraz informacje kiedy i co należy wdrożyć?

Główną różnicą pomiędzy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (dalej: PPE) a Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (dalej: PPK) jest to, że PPE są programem nieobowiązkowym dla pracodawcy, podczas gdy do PPK muszą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy z niewielkimi wyjątkami. Pracownicy jednak mają dobrowolność przystąpienia do programów.

Do PPE przystąpić mogą jedynie pracownicy etatowi – do PPK natomiast również Ci zatrudnieni na innych umowach, od których są odprowadzane składki na ZUS.

PPE to program, w którym całość składek wpłacana jest przez pracodawcę, ale po osiągnięciu określonego wieku zebrane oszczędności można wypłacić jednorazowo i wydać na dowolny cel.
W przypadku PPK składki na konto pracownika trafiają z 3 źródeł: od samego pracownika, od pracodawcy i z budżetu państwa.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (poza określonymi wyjątkami) będzie utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w odpowiednim czasie, wynikającym z jego wielkości mierzonej liczbą osób zatrudnionych. Ich celem jest długoterminowe i systematyczne oszczędzanie, a zebrane środki będzie można wykorzystać po osiągnięciu określonego wieku. Oba programy działają na podobnych zasadach i w oparciu o zbliżone mechanizmy.

Poniżej przedstawiamy tabelę mająca na celu przybliżyć obydwa programy oraz wskazać ich główne cechy oraz – co obecnie najważniejsze – terminy „wdrożenia”.

 

Pracowniczy Plan Kapitałowy   Pracowniczy Plan Emerytalny
UCZESTNICTWO
Obowiązkowy, chyba że w firmie funkcjonuje PPE ze składką podstawową finansowaną przez pracodawcę w wysokości min. 3,5%, do którego przystąpiło ponad 25% zatrudnionych.

Obowiązkowy dla:

-> firm zatrudniających CO NAJMNIEJ 250 osób – od 1.07.2019, przy czym terminy zawarcia umów są następujące:

– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

-> Dla firm zatrudniających CO NAJMNIEJ 50 osób – od 1.01.2020, przy czym nastąpiło wydłużenie terminów na zawarcie umów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19:

–  umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

-> Dla firm zatrudniających CO NAJMNIEJ 20 osób – od 1.07.2020  przy czym terminy zawarcia umów są następujące :

– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

-> Pozostałe firmy i sektor publiczny – od 1.01.2021,  przy czym terminy zawarcia umów są następujące:

–>dla jednostek sektora finansów publicznych:
– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

–> dla pozostałych podmiotów:
– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Dla pracodawcy

 

Dobrowolne, czyli  Pracowniczy program emerytalny tworzony jest przez pracodawcę dla zatrudnianych przez niego pracowników. Zarówno pracodawca nie ma obowiązku tworzenia pracowniczego programu emerytalnego w swoim zakładzie pracy, jak i pracownik nie ma obowiązku uczestnictwa w programie. Pracowniczy program emerytalny jest tylko umową określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu.  W ramach PPE pracodawca dowolnie ustala wysokość składki podstawowej, którą sam finansuje z zachowaniem limitu 7% wynagrodzenia danego uczestnika. Jest także możliwość ustalenia kwotowego składki podstawowej do PPE. Dobrowolna natomiast jest składka dodatkowa wpłacana przez pracownika.

 

 

->  Automatyczny zapis każdego pracownika do 55. roku życia, dokonywany przez podmiot zatrudniający.

->  Osoby powyżej 55. rok życia zapisywane są na podstawie ich pisemnej deklaracji.

->  Domyślnie obowiązkowe, choć można z niego zrezygnować.

Dla pracownika
SKUTKI PRZYSTĄPIENIA
Składka obowiązkowa podstawowa:

1,5% wynagrodzenia

Dla pracodawcy

 

Maks. 7% wynagrodzenia
Konkretna stawka jest ustalona w umowie zakładowej, możliwość ustalenia kwotowego składki podstawowej do PPE
Składka dodatkowa fakultatywna:

Maks. 2.5% wynagrodzenia

Dla pracodawcy

 

Składka obowiązkowa podstawowa:

2% wynagrodzenia

Dla pracownika
Maks. 2% wynagrodzenia Dla pracownika Maks. 21,442.50 zł w 2019 r.
Brak limitu kwotowego wpłat dodatkowych

Możliwość różnicowania wysokości wpłat dodatkowych w zależności od stażu pracy danej grupy pracowników w firmie, zbiorowego układu pracy lub innych kryteriów określonych w regulaminie wynagradzania

Limit wysokości składki Limit roczny wpłaty składki dodatkowej zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
DOPŁATY Z BUDŻETU PAŃSTWA
250 zł – wpłata powitalna w całości przekazywana do PPK   BRAK
Możliwość otrzymania dopłaty rocznej w wysokości 240 zł

Jedna osoba może otrzymać tylko jedną wpłatę

 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Składki finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   Składki podstawowe finansowane przez pracodawcę zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy