Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz. 3 znak towarowy zawierający element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Przesłanka ta rozszerzyła katalog bezwzględnych przyczyn odmowy udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie. Weszła w życie 16 marca 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Zmiana ta ma na celu zapewnienie spójności ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby zastosować przepis ustawy, znak towarowy:

  1. Musi zawierać symbol o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym,
  2. Ich używanie mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

W związku z tym, przesłanka ta nie wyłącza możliwości zarejestrowania tych znaków, pod warunkiem, że nie będą obrażać ww., uczuć. Przed nowelizacją, ustawa prawo własności intelektualnej również regulowała tę kwestię jednak odmowa rejestracji następowała z innej podstawy prawnej.

Wiele kontrowersji wzbudzała sprawa dotycząca znaku „Pokolenie JP2”.

Spółka chciała uzyskać prawo ochronne w stosunku do towarów takich jak: dezodoranty, odzież sportowa, biżuteria, gry planszowe, kawa i napoje na bazie herbaty. Próba rejestracji tego znaku spotkała się z negatywnym odbiorem wśród młodych ludzi z Lublina i ich duszpasterza. Uważali, że to chęć wykorzystania popularnego hasła wśród młodzieży, która opłakiwała śmierć Jana Pawła II. Zorganizowali protest pod, którym zebrali tysiące podpisów organizacji katolickich i nie tylko. Spółka była krytykowana za pazerność oraz brak wyczucia. Pod wpływem nacisków społecznych Urząd Patentowy podzielił powyższe  stanowisko i odmówił zarejestrowania znaku.

Na odzieży często eksponowanym znakiem jest Znak Polski Walczącej. Symbol ten był używany przez Polaków w walce z nazistami w czasie drugiej wojny światowej. W 2014 roku weszła w życie ustawa o Ochronie Znaku Polski Walczącej, która wprost wskazuje, że otoczenie tego znaku czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela RP. Ponadto Urząd Patentowy w oficjalnych komunikatach zaznacza, że znak ten jest wyłączony z rejestracji.

Warto zaznaczyć, że dyskusja na temat rejestracji znaków zawierających oznaczenia symboliczne już wcześniej budziła kontrowersje. Wyrokiem Sądu Najwyższego w 1997 r. uznano za dopuszczalne zarejestrowanie znaku „Jan III Sobieski” na paczce papierosów. Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku, gdyż uważał, że naruszałoby to normy moralne i szacunek do Króla, który odegrał ważną rolę w tradycji narodowej oraz, że w Polsce nie ma zwyczaju rejestrowania nazwisk postaci historycznych. SN przyjął, że brak jest w tym przypadku sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W uzasadnieniu powołał się na to, że w okresie międzywojennym rejestrowane były takie znaki jak „Chopin”, „Waza ” i „Kopernik”.

Anna Kunze