Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz.4 znaki zawierające symbole RP albo obcego kraju bądź organizacji międzynarodowej oraz oznaczenia urzędowo znane.

W kolejnym artykule kompleksowo przedstawimy Państwu przepisy dotyczące znaków, które dla zarejestrowania wymagają, aby zgłaszający wykazał, że jest uprawiony do ich używania do podstawie wymaganego zezwolenia. Co ciekawe w 2015 roku nowelizacja zliberalizowała tę przeszkodę rejestracji. Przed zmianami obowiązkiem zezwoleń były objęte również nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości oraz nazwa lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz podmiot, który chciałby użyć oznaczenia np.,  „Szczecin” w znaku towarowym nie potrzebuje zgody Prezydenta Miasta Szczecin.

Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej wyróżniają trzy grupy oznaczeń:

  1. Symbole dotyczące Rzeczpospolitej Polskiej (godło, barwy, hymn), znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak.
  2. Nazwy i symbole dotyczące obcych państw i organizacji międzynarodowych.
  3. Urzędowo uznane oznaczenia.

Urząd Patentowy odmówił rejestracji na znak słowno-graficzny:

W decyzji wskazał, że  zgłoszony znak jest bardzo podobny do wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiorcy będą uznawać go za godło Rzeczypospolitej Polskiej używane przez uprawniony z mocy prawa podmiot, co w tym przypadku nie ma miejsca. Wolny Związek Zawodowy Kierowców w skardze argumentował, że przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie wskazują w sposób wyczerpujący na obowiązkowe elementy godła Rzeczypospolitej Polskiej. Precyzyjne określenie wizerunku orła ustalonego dla godła oznacza, że żadne dodatkowe elementy nie mogą być w nim zamieszczone, jak też żadnego z nich nie może zabraknąć. W przeciwnym bowiem razie, nie można mówić, że jest to godło Rzeczypospolitej Polskiej.  W ich znaku  rysunek ptaka jest odmienny aniżeli wizerunek orła białego, a nadto, w zgłoszonym znaku znajduje się wykonany czarnymi, dużymi, drukowanymi literami napis Wolny Związek Zawodowy Kierowców, umieszczony na zewnętrznym okręgu. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę i ocenił, że zgłoszone oznaczenie zawierało symbol RP- charakterystyczny dla godła RP wizerunek orła w koronie i nie miało znaczenia to, że oznaczenie różniło się szczegółami kolorystycznymi.

W 2009 roku Urząd Patentowy odmówił Spółce zarejestrowania znaku z uwagi na zawarty w znaku graficznym element czerwonego krzyża. Argumentował swoje stanowisko tym, że  jego zdaniem jest to naśladownictwo symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ochrona tego oznaczenia wynika  Konwencji o Ochronie Ofiar Wojny, a także z ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. W opinii organu naniesienie na tło czerwonego krzyża elementu graficznego w postaci niedźwiadka nie zmienia faktu istnienia w znaku czerwonego krzyża i stanowi wspomniane w ww., aktach prawnych naśladownictwo tego wzoru.

„E. Sklep” S.A. otrzymał od Urzędu Patentowego prawo ochronne na znak słowno-graficzny:

W skutek sprzeciwu Wspólnoty Europejskiej prawo to zostało unieważnione. Urząd Patentowy zaznaczył, że w powyższym znaku dominuje słowo „EURO”, a obok zamieszczono rysunek pięciu gwiazd w półkolu i symbol ptaka. Znak jest koloru niebieskiego i żółtego. Porównując sporny znak towarowy oraz flagę Unii Europejskiej, Urząd Patentowy RP stwierdził brak różnicy w kolorystyce obu oznaczeń, a ewentualne różnice w odcieniach obydwu kolorów nie są na tyle znaczne, aby uznać je za istotne. Ponadto nie ma znaczenia, fakt wykorzystania tylko połowicznie symbolu, gdyż w dalszym ciągu mamy do czynienia z godłem UE. Dla potencjalnego klienta  decydujące znaczenie mają podobne elementy oznaczeń, a więc będzie on dostrzegał zbieżność między dwunastoma żółtymi gwiazdami znajdującymi się na fladze UE oraz pięcioma żółtymi na spornym znaku.  Urząd Patentowy RP podał, że wykorzystanie napisów, jak i elementów graficznych w postaci ptaka czy niepełnej ilości gwiazdek, nie wyklucza podobieństwa, gdyż użycie słowa EURO, jako dominującego elementu znaku może potęgować u odbiorcy skojarzenie, iż ma on do czynienia z instytucją Unii Europejskiej. Zdaniem organu przeciętny odbiorca, widząc znak towarowy z wyeksponowanym żółtym napisem EURO z pięcioma moletami w półokręgu, skojarzy go z flagą Unii Europejskiej. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z tymi ustaleniami.

Znaki, którym EUIPO nie udzielił prawa ochronnego:

Anna Kunze