Radca prawny, który naucza na uczelni jest od niej niezależny – opinia rzecznika generalnego TSUE

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w tym zakresie w sprawach połączonych C-515/17 P – Uniwersytet Wrocławski przeciwko REA i C-561/17 – Polska przeciwko Uniwersytet Wrocławski i REA (https://kirp.pl/…/opinia-rzecznika-generalnego-w-sprawach-p…). Powyższe sprawy dotyczyły radcy prawnego, który prowadził wykłady na uniwersytecie, a ponadto reprezentował go przed sądem. Sprawa toczy się z skargi wniesionej przez Uniwersytet Wrocławski na decyzję Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, która nakazała ww. uczelni zwrot przyznanych jej środków finansowych. Skargę uznano za niedopuszczalną z uwagi na nieprawidłową reprezentację Uniwersytetu. Sąd stwierdził, że pełnomocnik uczelni nie spełniał wymogu niezależności, który związany jest z zawodem radcy prawnego lub adwokata. Powyższe twierdzenie Sąd oparł na fakcie, że pełnomocnik, pomimo tego, że wykonywał zawód radcy prawnego w Polsce to ponadto był wykładowcą zewnętrznym, na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym miał zawartą, w tym zakresie umowę cywilnoprawną. Sąd uznał, że pomimo braku nawiązania stosunku pracy pomiędzy uczelnią a pełnomocnikiem a co za tym idzie brakiem stosunku podporządkowania, nadal istnieje ryzyko, że środowisko zawodowe pełnomocnika wywiera w pewnym stopniu wpływ na wyrażaną przez niego opinię prawną.

Rzecznik TSUE wydał opinię, w której stwierdził, że adwokat czy radca prawny nie może być pozbawiony możliwości działania w danej sprawie, w przypadku istnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów czy nacisków. Odnosząc się konkretnie do tej sprawy wskazał, że pełnomocnik nie działał jako prawnik, który związany jest z uczelnią stosunkiem pracy, lecz był on osobą trzecią. Powyższe podyktowane jest tym, że współpraca pełnomocnika z Uniwersytetem opierała się jedynie na nauczaniu, a nie świadczeniu usług prawnych.
Rzecznik generalny uznał również, że sąd naruszył prawo, interpretując pojęcie adwokata lub radcy prawnego tak, że sugeruje to, iż związek między Uniwersytetem Wrocławskim, a jego przedstawicielem mógłby budzić wątpliwości co do niezależności tego radcy.

Należy jednak przypomnieć, że opinia rzecznika nie wiąże TSUE. Rzecznik ma za zadanie, jedynie wskazywać propozycje możliwych rozstrzygnięć toczących się przed TSUE spraw, z kolei sędziowie Trybunału mogą wydać zupełnie odmienne od opinii orzeczenie.

Źródło:
https://www.rp.pl/Radcowie/309249954-Opinia-rzecznika-TSUE-radca-prawny-na-etacie-jest-niezalezny.html?fbclid=IwAR0H7UA1k8TTOtoYX-8ymF6xgcan8e519GvaPS7RdHsnln16axpNHztcecs