Ryzyko dodatkowych kosztów dla wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym!

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo gdy wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania, wierzyciela obciąża opłata w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jest to w ostatnich miesiącach częsta przyczyna zaskoczenia wierzycieli, którzy po wysłaniu wniosku do komornika jedynie oczekują na wyegzekwowane świadczenie i – przykładowo – nie podejmują aktywnych działań zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika (a taka aktywność nie powoduje konieczności „dopłaty” do postępowania przez wierzyciela.

Wierzyciel może uniknąć konieczności poniesienia tej opłaty, jeżeli wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli wniosek wierzyciela, o którym mowa powyżej, został zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata wynosi 100 złotych.

Na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. przed 1 stycznia 2019 r.) w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego w wyżej opisanych sytuacjach, komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Powyższego nie stosowało się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty uiszczał wierzyciel.