Tarcza antykryzysowa – nowelizacja ustawy COVID-19

Tutaj opisaliśmy najistotniejsze regulacje, które wprowadziła Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Obecnie procedowany jest projekt zmian do tej ustawy, który określany jest mianem tzw. Tarczy antykryzysowej (LINK DO PROJEKTU). Podstawowe informacje można znaleźć TUTAJ, zaś poniżej skupimy się na bardziej szczegółowych regulacjach

PODATKI DOCHODOWE

-> Podatnicy PIT, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są niższe o co najmniej 50% odłącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.

-> Podatnicy CIT Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa wyżej przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa wyżej – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym, o którym mowa wyżej.

-> Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku PIT i CITza miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki: 1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – DZIAŁANIE ONLINE ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH

-> W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

-> W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym.

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE

Ulegną zmianie przepisy, dotyczące umów o prowadzenie PPK. Do tej pory podmiot zatrudniający zawierał umowy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od odpowiednio:

 

Nowe rozwiązania, wprowadzone Tarczą antykryzysową wydłużają 3-miesięczny termin, którego bieg zaczyna się 1 stycznia 2020r. do 9 miesięcy, czyli  dla podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Dla pozostałych podmiotów termin 3-miesięczny nie ulega  zmianie.

Oczywiście będziemy śledzić rozwój sytuacji w tym tygodniu i gdy przepisy zostaną uchwalone, przygotujemy dla Państwa praktyczne informacje na temat tego, na jakie wsparcie (np. zwolnienie od podatku od nieruchomości, dopłaty do pensji pracowników) będą mogli liczyć przedsiębiorcy.