Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku ze zwiększającą liczbą infekcji nowym typem wirusa, dnia 2 marca uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 7 marca 2020r.
Ustawa wprowadziła liczne zmiany dotyczące m.in. objęciem kwarantanny przez osoby zakażone bądź z podejrzeniem zakażenia, obowiązkowej hospitalizacji, a także użycia Sił Zbrojnych w przypadku, gdy mniej inwazyjne metody walki z korona wirusem okażą się niewystarczające. Treść ustawy jest dostępna tutaj: [LINK ZEWNĘTRZNY]  i warto aby każdy się z nią zapoznał. Niemniej, niektóre z regulacji zaproponowanych wymagają uwypuklenia i dlatego poniżej prezentujemy krótkie ich omówienie.

 

Recepta farmaceutyczna

W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę, która jest wystawiana w postaci elektronicznej, a niekiedy w postaci papierowej,  może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp (wydawane z przepisu lekarza) lub Rpz (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania) w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, zawiera dane charakterystyczne dla każdej recepty.  Ponadto recepta jest realizowana z odpłatnością 100% i po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu.

Relacje pracownicze

Zgodnie z art. 3 omawianej ustawy: „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”. Oznacza to, iż pracodawca nie musi badać pracowników, lecz może – powołując się na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa – powierzyć pracownikom pracę w formie zdalnej (home office), oczywiście gdy od strony faktycznej jest to możliwe.

 

Szkoły, przedszkola, uniwersytety

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Ponadto, ustawa nadała ministrowi ds. oświaty i wychowania upoważnienie do wydania rozporządzenia, zgodnie z którym minister może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Powyższe zastosowanie znajduje również odzwierciedlenie w przepisach szkolnictwa wyższego, gdzie to minister  właściwy ds.  szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Powyższa regulacja odnosi się także do doktorantów,  członków wspólnoty uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej.

 

Odwołane wycieczki

Niewątpliwie na epidemii koronawirusa ucierpią przedsiębiorcy turystyczni, gdyż coraz mniej osób będzie decydowało się na wyjazd do państw, w których występuje choroba. Może się zdarzyć też tak, iż przedsiębiorcy, aby nie narażać swoich pasażerów sami będą odwoływać podróże. W takim przypadku przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jednakże przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. We wniosku należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wraz z oświadczeniem organizatora turystyki dotyczącym daty, w których to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne oraz korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi w przypadku.

 

Przedsiębiorcy

Ustawa wprowadziła zmiany do regulacji dot. Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którymi Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami: decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie, dystrybucji: – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych, – środków ochrony osobistej – w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów, współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy, zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Wprowadzono także zmiany do ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców dot. mobilizacji gospodarki, obejmujące zadania wybranych działów gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego; planowania operacyjnego, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące w szczególności funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, administracji rządowej w zakresie prowadzenia działań o charakterze organizacyjno-planistycznym, związanych z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby ludności Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.