Wsparcie dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 6.0

Wsparcie dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 6.0

 

26 października 2020 roku do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy, mającej na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, tzw. Tarcza Antykryzysowa 6.0. Pełny tytuł projektu to ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [dalej: ,,Ustawa COVID-19 Zmiany 6”]. Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji np. na targowiskach oraz wprowadzenie dalszych, szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy. 

Planowane zmiany obejmą w szczególności przedsiębiorców z branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. 

Do najistotniejszych zmian należą:

 1. Przedłużony termin na składanie wniosków o przyznanie świadczeń o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 

 

Zgodnie z art. 1 pkt 1 Ustawy COVID-19 Zmiany 6, termin składania wniosków o przyznanie świadczeń o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2021 roku, zaś samo dofinansowanie będzie udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Wskazane terminy dotyczą następujących świadczeń:

 

 1.  pomoc dla pracodawców (art. 15g ustawy COVID-19), mająca na celu ochronę miejsc pracy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Organ właściwy do składania i rozpatrywania wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy;
 2. pomoc dla przedsiębiorców (art. 15ga ustawy COVID-19), uzyskujących dochody w związku z funkcjonowaniem zabytku, mająca na celu ochronę miejsc pracy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Organ właściwy do składania i rozpatrywania wniosków:

            Wojewódzki Urząd Pracy;

 1. pomoc dla pracodawców (art. 15gg ustawy COVID-19), mająca na celu ochronę miejsc pracy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19. Organ właściwy do składania i rozpatrywania wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Jednocześnie, w art. 1 pkt 2 Ustawy COVID-19 Zmiany 6, przewidziano zawieszenie stosowania ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w okresie, w którym możliwe jest uzyskanie wsparcia na podstawie art. 15g, art. 15g1, art. 15ga i art. 15gg ustawy COVID-19. W ocenie ustawodawcy rozwiązania przewidziane w ustawie o COVID-19 są bardziej korzystne niż rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, stąd stosowanie tej drugiej ustawy byłoby niecelowe.

 

 1. Dodatkowe świadczenie postojowe

Kolejną zmianą, przewidzianą w projekcie Tarczy Antykryzysowej 6.0, jest przyznanie określonej grupie przedsiębiorców dodatkowego świadczenia postojowego. Z takiego wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przeważającym rodzajem działalności gospodarczej wg PKD jest:

 1. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 2. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 3. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 4. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, w szczególności dywanów i chodników, książek, gier, zabawek, urządzeń domowych i elektronicznych powszechnego użytku, nagrań muzycznych i nagrań wideo;
 5. prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (kawiarnie, restauracje typu fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie, miejsca z żywnością na wynos, restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki);
 6. prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (dot. obwoźnych sprzedawców lodów, wykorzystujących w swojej działalności wózki z żywnością, przyczepy gastronomiczne, związane z przygotowywaniem żywności na straganach);
 7. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych, usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych, działalność stołówek i kawiarni, w szczególności w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach);
 8. przygotowywanie i podawanie napojów (działalność barów, tawern, koktajlbarów, dyskotek, serwujących głównie napoje, piwiarni i pubów, sklepów z kawą, pijalni soków owocowych, sprzedawców napojów w ruchomych punktach, przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki);
 9. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (produkcja filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych – seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych i reklam telewizyjnych);
 10. działalność fotograficzna, w szczególności działalność zakładów fotograficznych oraz fotoreporterów;
 11. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 12. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 13. działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne, szkoły nauki jazdy konnej, szkoły nauki pływania, działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy gry w karty);
 14. działalność fizjoterapeutyczna;
 15. działalność paramedyczna (działalność paramedyczna prowadzona w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.);
 16. działalność obiektów sportowych;
 17. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 18. pozostała działalność związana ze sportem (działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi, działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd., działalność związana z organizacją lig sportowych, działalność związana z promocją imprez sportowych, działalność przewodników górskich, działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych, działalność wspomagająca łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne);
 19. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 20. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia).

 

Warunkiem do otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z prowadzonej przez siebie działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Organem właściwym do przyznawania świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie dodatkowego świadczenia postojowego;
 2. oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz
 3. oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.

UWAGA: Dodatkowe świadczenie postojowe obejmuje wyłącznie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W kontekście dodatkowego świadczenia postojowego, warto również dodać, że poszerzony został katalog okoliczności, w których dochodzi do nienależnego pobrania świadczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15zx ustawy o COVID-19, za nienależne pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

 1. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;
 2. wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona;
 3. wypłacone w kwocie wyższej niż należna.

Jednocześnie ustawodawca postanowił nadać ZUS-owi uprawnienia kontrolne w zakresie zasadności wypłaty świadczeń postojowych i weryfikowania ich ewentualnego nienależnego pobrania. 

 

 1. Świadczenia pomocowe dla przedsiębiorcy a śmierć przedsiębiorcy

3.1. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

Na podstawie art. 1 pkt 8 Ustawy COVID-19 Zmiany 6 doprecyzowana została kwestia otrzymywania dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc ustawy COVID-19), w sytuacji śmierci przedsiębiorcy, na rzecz którego została przyznana pomoc finansowa. Zgodnie z treścią nowego art. 15zzc ust. 7a ustawy COVID-19, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, która nastąpiła w okresie od dnia przyznania dofinansowania do upływu terminu, na które zostało ono przyznane, spadkobiercy takiego przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania.

3.2. Zwrot środków z dofinansowania do działalności gospodarczej (projektowany art. 31zzo ustawy COVID-19)

Jednakże, gdyby spadkobierca przedsiębiorcy dokonał zwrotu wspomnianego dofinansowania, może on wnioskować o ponowne przekazanie mu przedmiotowego dofinansowania. W tym celu spadkobierca przedsiębiorcy powinien skierować do właściwego starosty (w przypadku Szczecina będzie to Prezydent Miasta Szczecina) wniosek o zwrot wspomnianych środków.

Dofinansowanie zwracane jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia staroście wniosku o zwrot środków bez naliczania odsetek.

3.3. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy  

Podobna regulacja będzie dotyczyć przewidzianej w art. 15zzd ustawy COVID-19 bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z proponowaną w Ustawie COVID-19 Zmiany 6 regulacją, w wypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy przed upływem 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, nie będzie istniał obowiązek dokonania spłaty pożyczki przez spadkobierców takiego mikroprzedsiebiorcy.

3.4. Zwrot środków spłaconej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Analogicznie do treści projektowanego art. 31zzo ustawy COVID-19, ustawodawca przewidział również sytuację, w której doszło do spłaty całości lub części pożyczki przyznanej mikroprzedsiębiorcy przez jego spadkobierców, o której to pożyczce była  mowa w poprzednim akapicie niniejszego opracowania. Środki te, zgodnie z projektowanym art. 31zzp ustawy COVID-19, będą podlegały zwrotowi bez odsetek na rzecz osoby, która dokonała jej spłaty (co do zasady spadkobiercy/spadkobiercom). Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia właściwemu staroście wniosku o zwrot środków.

 

 1. Zwolnienie z opłacania należnych składek za okres od 1 do 30 listopada 2020 r.

W Tarczy Antykryzysowej 6.0. proponuje się również wprowadzenie zmian polegających na zwolnieniu z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, szczegółowo wymienionej w punkcie 2 niniejszego opracowania;
 2. zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r. podmiotu jako płatnika składek;
 3. wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie: do dnia 31 stycznia 2021 r.

Organ właściwy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS, płatnicy składek, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są oni zwolnieni z obowiązku składania takiej deklaracji.

Analogicznie jak w przypadku dodatkowego świadczenia postojowego, ZUS będzie posiadał, zgodnie z art. 31zu ust. 4 ustawy COVID-19, uprawnienia do przeprowadzania kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek we wniosku, a w konsekwencji zasadności zwolnienia ze składek.

 

 1. Terminy składania wniosków o udzielenie wybranych form wsparcia z ustawy o COVID-19

Zgodnie z art. 1 pkt 20 Ustawy COVID-19 Zmiany 6, osoby uprawnione do skorzystania z takich form wsparcia jak:

 1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, przyznawane w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy COVID-19);
 2. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy COVID-19);
 3. jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd ustawy COVID-19);
 4. jednorazowa bezzwrotna pożyczka ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (art. 15zzda ustawy COVID-19);
 5. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczące osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznawane w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze ustawy COVID-19);
 6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczące osób zatrudnianych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (art. 15zze2 ustawy COVID-19).

mają możliwość ubiegania się o przyznanie ww. wsparcia w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. Każda z form wsparcia będzie udzielana do dnia 30 czerwca 2021 roku.