Zasady reklamy dla wyrobów medycznych mają być takie same jak dla leków – czy influencerzy będą mogli je reklamować?

W dniu 11 października 2019 r. został opublikowany projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/pr…/12326000/katalog/12633758…), w którym zasady ich reklamowania zostały zbliżone do zasad reklamowania leków. Ustawa ta stanowi próbę uporządkowania zasad dotyczących wyrobów medycznych i zwiększenia gwarancji ich jakości.
Aktualnie, w obrocie prawnym, przepisy w zasadzie nie regulują kwestii prowadzenia reklamy wyrobów medycznych, co z jednej strony stwarza swobodę w prowadzeniu marketingu, a z drugiej pozostawia wątpliwości w zakresie jego granic. Przykładem wątpliwych działań marketingowych może być zachwalanie wyrobów medycznych przez osoby popularne w mediach społecznościowych. Obecnie wiele firm zawiera z influencerami umowę na działalność inną niż reklamowa. Przeszkodą w takim postępowaniu może być art. 50 pkt 5 projektu ustawy, który przewiduje, że reklama wyrobów obejmuje w szczególności kierowane do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści. W zakres takiej definicji reklamy z pewnością będą wchodzili influencerzy, którzy aby reklamować wyroby medyczne będą musieli przestrzegać szeregu zasad wynikających z ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 9 projektu ustawy, reklama wyrobu nie może wykorzystywać wizerunku osób podających się za osoby wykonujące zawody medyczne lub przedstawiać osoby prezentujące wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. Konsekwencją tego przepisu będzie to, że lekarze, farmaceuci i pielęgniarki nie będą mogli reklamować wyrobów medycznych, a aktorzy ich udawać. Obecnie takie zapisy dotyczą jedynie reklam leków.
Ponadto każda reklama będzie musiała zawierać informację o tym, że prezentuje ona wyrób medyczny a nie lek oraz ostrzeżenie o treści: „Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla ciebie”. Ustawa przewiduję karę 2 milionów złotych za prowadzenie reklamy w sposób sprzeczny z jej przepisami.