Zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obok Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dniem 1 stycznia, weszła w życie  znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na  szczególną uwagę zasługują nowe regulacje dotyczące wyższej kwoty wolnej od podatku i działalności twórczej.

  1. Wyższa kwota wolna od podatku

Za sprawą nowelizacji nastąpiło podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 1.188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6.600 zł) do wysokości 1.440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8.000 zł), z jednoczesnym utrzymaniem degresywnej kwoty zmniejszającej podatek dla:

Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

  1. Programy motywacyjne

Wprowadzono także regulacje wyłączające przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych (19% stawka podatku) i zaliczenie ich do przychodu ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście.

Uregulowano również moment opodatkowania dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych. Ustalono, że  dochód do opodatkowania powstawać będzie w momencie zbycia tych akcji.

  1. Działalność twórcza

Nowelizacja wprowadza podwyższenie o 100% rocznego limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, tj. do kwoty 85.528 zł z jednoczesnym ograniczeniem stosowania tych kosztów do określonego rodzaju działalności twórczej (architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa).

  1. Zaliczki na podatek dochodowy

Zniesiono obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1000 zł.

  1. Likwidacja obowiązków informacyjnych

Ustawa przewiduje likwidacje obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w roku podatkowym, jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku prowadził księgi rachunkowe lub opodatkowany był w formach zryczałtowanych.

Zlikwidowano również obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie tej księgi

  1. Controlled Foreign Company – CFC

Zmodyfikowano przepisy dotyczące unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach, które stosują preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych.

  1. Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Zwiększono limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i pranych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z 3500 zł do 10000zł

  1. Koszty uzyskanych przychodów

Ustawa wprowadza ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.

W ten sam sposób ograniczono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych.

  1. Nabycie

Nowelizacja ustawy doprecyzowała pojęcie nabycia przez które rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne.

  1. Spadki i darowizny

Ustanowione zostało  wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Lilianna Niewczas

asystent prawny