Zmiany w VAT 2015-usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze; fakultatywne zarejestrowanie w MOSS.

Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie VAT, dotyczące zasad ustalania miejsca świadczenia usług.

Dotkną one przede wszystkim usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą procedury unijnej lub nieunijnej, będzie mógł zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) w danym państwie członkowskim, w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. System MOSS ma charakter fakultatywny, a więc od przedsiębiorcy będzie zależało czy zdecyduje się skorzystać z systemu MOSS. Jeśli tego nie zrobi, konieczna stanie się rejestracja VAT w każdym kraju Unii Europejskiej, w którym będzie świadczył usługi na rzecz konsumentów.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT podlegają opodatkowaniu w kraju świadczącego usługi. Od 1 stycznia 2015 roku miejscem ich świadczenia, a w rezultacie również opodatkowania, będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu. Oznacza to, że przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, zastosowanie od nowego roku w wielu przypadkach znajdą właściwe regulacje danego państwa członkowskiego UE.
Pociągnie to za sobą m.in. konieczność stosowania stawek VAT właściwych dla poszczególnych państw członkowskich UE, jak również dokumentowania świadczonych usług na zasadach wynikających z lokalnych przepisów danego kraju. Polska firma sprzedająca usługi wymienione powyżej będzie miała obowiązek naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego w kraju nabywcy podatek w stawce przewidzianej w danym kraju. Jeżeli kupujący wystąpi o wystawienie faktury, to ona również będzie musiała być wystawiona zgodnie z miejscowymi przepisami.
Zgodnie z art. 25a, 25b oraz 26 Ordynacji Podatkowej przez usługi telekomunikacyjne ? rozumie się usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ?rozporządzeniem 282/2011?. Przez usługi nadawcze ? rozumie się usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011. Przez usługi elektroniczne ? rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.
W celu uniknięcia konieczności rejestracji na potrzeby VAT w każdym państwie członkowskim UE, do którego usługodawcy dostarczają swoje usługi, od 1 stycznia 2015 roku wprowadzona zostanie możliwość rozliczania podatku od sprzedaży usług na rzecz niepodatników poprzez mały punkt kompleksowej obsługi (ang. Mini One Stop Shop ? MOSS). Zgodnie z art. 130c podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Sprzedawca, który zdecyduje się na rozliczanie podatku VAT za pomocą systemu MOSS będzie musiał wyrazić taki zamiar składając odpowiedni wniosek dostępny od 01.10.2014r. do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. W tym celu należy złożyć formularz VIN-R. W przypadku przedsiębiorców spoza UE, którzy chcą się zarejestrować do MOSS w Polsce wymagane jest złożenie druku VIU-R. Odpowiednie formularze można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Złożenie wniosku wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego.
Każdy rozliczający się w MOSS będzie miał obowiązek złożenia, poprzez specjalny elektroniczny system, deklaracji kwartalnej do 20 dnia od zakończonego okresu rozliczeniowego i uiszczenia podatku. Inaczej niż w przypadku deklaracji krajowych, termin 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, jest bezwzględny i oznacza, iż kiedy przypada w dzień wolny od pracy, czy weekend, nie zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy. Podatnik również nie może złożyć deklaracji przed końcem kwartału. Składając deklarację poprzez MOSS, podatnik nie ma możliwości kompensowania podatku (odliczenia podatku naliczonego) poprzez rozliczenie wydatków.
Odliczenia będzie dokonywał na VAT-7 na zasadach ogólnych. Kwoty podawane w deklaracjach będą wyrażane w EURO. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu-kurs wymiany opublikowany następnego dnia.
Zgodnie z wymogami, o których mowa wa art. 63c rozporządzenia 282/211 rozliczający się w MOSS ma obowiązek prowadzenia specjalnej ewidencji, która zawiera informacje ogólne jak i szczegółowe o państwie, na rzecz którego konsumentów są świadczone usługi, rodzaju świadczonej usługi, kwocie należnego VAT, czy również płatności zaliczkowych. Niezależnie od tego, czy podatnik będzie dalej korzystał z procedury, to ewidencja ma być przez niego przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono transakcje.
Jeżeli podatnik w ogóle nie świadczy żadnych usług w ramach małego punktu kompleksowej obsługi w całej UE w danym kwartale, jest on zobowiązany do złożenia ?deklaracji zerowej ?.

Dorota Potocka
Anna Smakowska
Business Accounting Office sp. z o. o.