Zmiany w zasadach transportu odpadów

Od początku nowego roku obowiązują szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu. Nowe przepisy nie mają zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

Zasady transportu odpadów są następujące:

Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów jest:

Jedną z ważniejszych nowych regulacji jest opisanie zasad oznakowania pojazdów, które przewożą odpady. Takie pojazdy (lub zespoły pojazdów) oznacza się tablicą:

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o opisanych wymiarach dopuszcza się zmniejszenie:

Oznakowanie pojazdów umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Przepisów dotyczących oznakowania pojazdów nie stosuje się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Agnieszka Wrzeszcz
aplikant radcowski