„ZUS” w umowach zleceniach 2015/2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od 1 stycznia 2015 r. oraz obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Główna zmiana dotyczy poszerzenia kręgu osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych.
Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji. O czym mówi art. 9 ust. 9 ?Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.?.
Nowelizacja ma również inaczej uregulować zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych w przypadku posiadania kilku umów zlecenia lub innych tytułów do ubezpieczeń przez jedną osobę. Przyjęta ma zostać zasada, że kumulacja tytułów do ubezpieczeń będzie miała miejsce w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu. Oznacza to, że zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zlecenia będzie odprowadzał składki od tylu z nich, aż kwota wynagrodzenia z ich tytułu osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 roku – 1680 zł brutto, w 2015r. ? 1750 zł brutto). Zatem oskładkowanie kilku umów zlecenie nastąpi, jeśli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
Zakładana zmiana ma na celu zwiększenie podstawy wymiaru stawki ubezpieczenia, co za tym idzie wzrost wysokości składek. Należy pamiętać, iż nie będą one mogły być pobierane tylko od części kwoty na umowie. Efektem tego rozwiązania ma być wzrost przyszłych emerytur przy jednoczesnym spadku obecnych dochodów zleceniobiorców.
W obecnym stanie prawnym świadczenie pracy na podstawie kilku umów zlecenie nie obliguje do odprowadzania składek od każdej z nich, a jedynie z tytułu najwcześniej zawartej umowy. Podstawą składki jest kwota przychodu brutto wynikająca z umowy.

Dorota Potocka
Business Accounting Office sp. z o. o.