e-Podatki: rewolucja w rozliczeniach PIT i CIT drogą elektroniczną

Od 01 stycznia 2015r. czekają nas bardzo duże zmiany w sposobie dokonywania rozliczeń w zakresie PIT i CIT.

Wsparcie techniczne można uzyskać na Portalu Podatkowym, utrzymywanym przez Ministerstwo Finansów – http://goo.gl/8BSUpr. Poniżej zaś znajdziecie Państwo informacje formalne dotyczące nowych przepisów.

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet. Art. 45ba powyższej ustawy wprowadza obowiązek składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:

1. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

2. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje również zmiany w zakresie ustawy o CIT. Również w tym wypadku deklaracje muszą być składane elektronicznie:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 8 ustawy o CIT „Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3b-3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”

2. Zgodnie z Art. 27 ustawy o CIT dotyczącym rocznego zeznania podatkowego:
a) podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8 (ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych), są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
b) zgodnie z art. 27 ust. 1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

3. Art. 27a ustawy o CIT wprowadza zwolnienie z obowiązku składania zeznania oraz informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z przepisem ?Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz informacja, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3b-3d, mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku.?

Sumując:
1. Obowiązek składania deklaracji podatkowych (CIT-8, IFT-2) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekt zmian nakłada również na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Prawo do złożenia ww. dokumentów w formie papierowej będzie przysługiwać jedynie podatnikom i płatnikom tego podatku, którzy są obowiązani sporządzić informacje oraz obliczanie podatku za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników i zarazem nie korzystają z usług biur rachunkowych.

2. Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę formę, złożyć je do urzędu skarbowego musi do 2 lutego 2015 r. Jeżeli wybierze formę elektroniczną – termin wydłuża się do 2 marca 2015 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R składa się do urzędu skarbowego do 2 marca 2015 r. i zachować można wyłącznie formę elektroniczną:

a) te same druki wysyłane do podatnika można wysyłać w formie dokumentu pisemnego. W przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R) obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu (czyli termin 2 marca 2015 r. oraz np. forma papierowa lub elektroniczna, wedle własnego wyboru),

b) Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8C, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). Płatnicy rozliczający do 5 podatników (oprócz biur księgowych) również te druki wysłać mogą w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają je wyłącznie elektronicznie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadza nowe wzory deklaracji podatkowych.

Rafał Malujda, radca prawny