Nowelizacja ustawy o rachunkowości upraszczająca rachunkowość jednostek mikro

Z dniem 5 września 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. Przede wszystkim skrócone zostało roczne sprawozdanie finansowe (możliwość sporządzania uproszczonego bilansu czy rachunku zysków i strat).

Zgodnie z art. 48 i 49 ustawy o rachunkowości jednostka mikro (mała firma) może nie sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności jednostki pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu. Mała firma nie ma również obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Według nowej definicji do mikro przedsiębiorstw zalicza się m. in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowo-akcyjne, które spełniają co najmniej dwa z trzech warunków:
– suma bilansowa nie przekracza 1,5 mln zł,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 3 mln zł,
– przeciętne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

Z uproszczeń skorzystać również mogą spółki partnerskie, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych pod warunkiem, że przychody ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro.

Z ułatwienia w rachunkowości mogą również skorzystać jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej takie jak: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje itp.

Uproszczona sprawozdawczość pozwoli na zaoszczędzenie czasu i kosztów przygotowania sprawozdania finansowego.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Zatem już w 2015 roku będzie możliwe sporządzanie znacznie skróconych sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Przede wszystkim skrócone zostało roczne sprawozdanie finansowe (możliwość sporządzania uproszczonego bilansu czy rachunku zysków i strat). Zgodnie z art. 48 i 49 ustawy o rachunkowości jednostka mikro (mała firma) może nie sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności jednostki pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu. Mała firma nie ma również obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Według nowej definicji do mikro przedsiębiorstw zalicza się m. in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowo-akcyjne, które spełniają co najmniej dwa z trzech warunków:
– suma bilansowa nie przekracza 1,5 mln zł,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 3 mln zł,
– przeciętne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

Z uproszczeń skorzystać również mogą spółki partnerskie, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych pod warunkiem, że przychody ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro.

Z ułatwienia w rachunkowości mogą również skorzystać jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej takie jak: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje itp.

Uproszczona sprawozdawczość pozwoli na zaoszczędzenie czasu i kosztów przygotowania sprawozdania finansowego.
Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Zatem już w 2015 roku będzie możliwe sporządzanie znacznie skróconych sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Dorota Potocka, Business Accounting Office