Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz.1: Znak towarowy zgłoszony w złej wierze

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej nie każdy znak towarowy można zarejestrować. Kwestię tę regulują przepisy, które wymieniają przesłanki bezwzględne do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Aby przybliżyć Państwu powyższą kwestię opublikujemy serię artykułów, w których omówimy poszczególne przesłanki.
Zła wiara zgłaszającego znak towarowy jest to jedna z przesłanek bezwzględnych do odmowy udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie. Prawo własności intelektualnej nie definiuje pojęcia „złej wiary”. Z pomocą przychodzi więc doktryna i orzecznictwo.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 4 lipca 2019 r. przy ocenie złej wiary organ bierze przede wszystkim pod uwagę zachowanie się zgłaszającego znak towarowy, które jest nieuczciwe, czy sprzeczne z dobrymi obyczajami. Przy czym, ponieważ nie ma jednego, uniwersalnego wzorca złej wiary należy w każdym przypadku brać pod uwagę okoliczności towarzyszące konkretnemu zgłoszeniu znaku. Sprawa dotyczyła unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy „Energy Drink Tiger”, który został zgłoszony w złej wierze. W rozpoznawanej sprawie, zła wiara przejawiała się w nieuczciwym działaniu zgłaszającego, polegającym na zgłoszeniu w 2004 roku znaku towarowego w sytuacji, gdy strony postępowania były związane postanowieniami umowy. Z treści umowy jednoznacznie wynikało, że jednej stronie przysługują prawa do oznaczenia TIGER, a zgłaszający dokonał zgłoszenia spornego znaku z elementem TIGER wbrew tej umowie.
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. zaznaczył, że zgłoszenie w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, o istnieniu cudzego prawa, które może być przez to naruszane, i jest dokonane w innym celu niż nabycie prawa w celu odróżniania własnych towarów. Zła wiara powinna być ujęta obiektywnie, a więc z odwołaniem się do okoliczności, w jakich działał zgłaszający.
Zła wiara może być również przesłanką do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Jeśli podmiot zarejestrował znak towarowy i uzyskał prawo ochronne w celu uniemożliwienia konkurentowi rejestracji własnego znaku towarowego lub w celu uzyskania monopolu na zarejestrowaną nazwę, z całą pewnością wskazuje to na jego nieuczciwość. Takie stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 12.03.2013 r., który odrzucił skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP, w której unieważniono prawo ochronne. Sąd zaznaczył, że skarżąca posiadała informacje, że rejestracja jej znaku narusza prawa w wykonywanej działalności gospodarczej przez inną osobę. Zła wiara skarżącej polegała na świadomym zgłoszeniu na swoją rzecz cudzego znaku towarowego, używanego od lat przez kontrahenta skarżącej i jego poprzednika, bez ich wiedzy i zgody.

Znaki, które nie zostały zarejestrowane z powodu złej wiary:

Anna Kunze