BLOG

Klauzule umowne dla dużych przedsiębiorców przy transakcjach handlowych

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nakłada na dużego przedsiębiorca, który jest dłużnikiem obowiązek przekazania drugiej stronie transakcji oświadczenia o posiadania statusu dużego przedsiębiorcy. Forma takiego oświadczenia powinna być tożsama z formą, w jakiej transakcja handlowa została zawarta, a składanie powyższego oświadczenia powinno nastąpić najpóźniej w momencie zawarcia transakcji handlowej (czyli np. zapis […]

Opublikowane21 stycznia, 2020

Francja: naruszenie postanowień umowy licencyjnej w świetle prawa autorskiego a prawo UE

W ubiegłym roku, na kanwie licznych procesów sądowych, toczących się w sądach francuskich, pojawiło się zagadnienie prawne, budzące wątpliwości interpretacyjne. Tym zagadnieniem jest kwestia oceny, czy naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy licencyjnej prowadzi do naruszenia praw autorskich. Wyrazem tej sytuacji stało się ukształtowanie w orzecznictwie francuskim 2 kierunków orzeczniczych: 1) ,,licencjobiorca, który narusza warunki umowy […]

Opublikowane21 stycznia, 2020