BLOG

Pracownicze programy emerytalne vs Pracownicze plany kapitałowe: różnice oraz informacje kiedy i co należy wdrożyć?

Główną różnicą pomiędzy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (dalej: PPE) a Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (dalej: PPK) jest to, że PPE są programem nieobowiązkowym dla pracodawcy, podczas gdy do PPK muszą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy z niewielkimi wyjątkami. Pracownicy jednak mają dobrowolność przystąpienia do programów. Do PPE przystąpić mogą jedynie pracownicy etatowi – do PPK natomiast również Ci zatrudnieni […]

Opublikowane25 sierpnia, 2020

Tarcza prywatności przebita! Sprawdź czy możesz korzystać z usług dostawców usług cloudowych z USA.

Zgodnie z art. 44 RODO, przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego, czyli państwa spoza strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy administrator i podmiot przetwarzający spełnią jeden z poniższych warunków: 1) przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, […]

Opublikowane20 sierpnia, 2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0 a zamówienia publiczne

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), nazywana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Tarcza 4.0, zgodnie z zapowiedziami, miała łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywołanego […]

Opublikowane21 lipca, 2020

Przedsiębiorca konsumentem? Krótka analiza nowelizacji kodeksu cywilnego

Już od 1 czerwca 2020 r. obowiązują zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Regulacje te wprowadzone są ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, ogłoszonej w polskim Dzienniku Ustaw w dniu 8 sierpnia 2019 r., a której wejście w życie nastąpiło z […]

Opublikowane21 lipca, 2020

Nowe zasady funkcjonowania platform online

Dnia 20 czerwca 2019 roku rada Unii Europejskiej przyjęła tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej: rozporządzenie). Jednakże pomimo tego, że owe rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 lipca 2019 r., bezpośrednio […]

Opublikowane21 lipca, 2020