BLOG

Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz.1: Znak towarowy zgłoszony w złej wierze

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej nie każdy znak towarowy można zarejestrować. Kwestię tę regulują przepisy, które wymieniają przesłanki bezwzględne do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Aby przybliżyć Państwu powyższą kwestię opublikujemy serię artykułów, w których omówimy poszczególne przesłanki. Zła wiara zgłaszającego znak towarowy jest to jedna […]

OpublikowaneWrzesień 4, 2019

RODO – NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA DO PODJĘCIA

Poniżej przedstawione zagadnienia, obejmują listę działań które należy podjąć aby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z Przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) oraz następnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich […]

OpublikowaneMarzec 11, 2018

Zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obok Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dniem 1 stycznia, weszła w życie  znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na  szczególną uwagę zasługują nowe regulacje dotyczące wyższej kwoty wolnej od podatku i działalności twórczej.

OpublikowaneLuty 14, 2018

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia w życie weszły liczne zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze z nich, m.in. dotyczące wyodrębnienia źródeł przychodu, jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy podatkowych grup kapitałowych.

OpublikowaneLuty 14, 2018

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

27 listopada weszła w życie znowelizowana Ordynacja podatkowa, wprowadza ona  zmiany, w dotychczas obowiązujących przepisach, w zakresie dowodów w postępowaniu podatkowym, wyłączenia stosowania przepisów tajemnicy skarbowej i zaświadczeń.

OpublikowaneLuty 14, 2018